Bono Social, consumidor vulnerable i altres mesures de protecció

Bono Social, consumidor vulnerable i altres mesures de protecció

Qui pot acollir-se al Bono Social?

 • Punts de subministrament de menys de 3 kW
 • Famílies nombroses
 • Unitats familiars amb tots els membres en atur
 • Pensionistes amb pensió mínima

Normativa bàsica

 • RDL 7/2016, pel qual es regula el mecanisme de finançament del cost del Bono Social i altres mesures de protecció al consumidor vulnerable d’energia elèctrica.
 • RD 897/2017, de 6 d’octubre, pel qual es regula la figura del consumidor vulnerable, el Bono Social i altres mesures de protecció per als consumidors domèstics d’energia elèctrica.
 • Ordre ETU / 9431 / 2OI7, de 6 d’octubre, per la qual es desenvolupa el RD 897/2017.
 • Resolució de la CNMC de 20 de desembre de 2016. per la qual s’aproven els formats dels fitxers d’intercanvi d’informació entre distribuïdors i comercialitzadors d’energia elèctrica i de gas.

 

Categorització consumidor vulnerable i descomptes Bono Social

 • Persones físiques
 • Vivenda habitual
 • PVPC
 • Potencia inferior a <10 kW

 

Categorització de consumidors

– Consumidor vulnerable

consumidor vulnerable

consumidor vulnerable

– Consumidor vulnerable sever

– Consumidor en risc d’exclusió social

Consumidor en riesgo de exclusión social

Consumidor en riesgo de exclusión social

 

Sol·licitud del Bono Social

 • Model amb aplicació telemàtica
 • Mitjans
  • Telèfon
  • Oficines COR
  • Fax
  • Correu electrònic
  • Correu postal
  • Pàgina web COR
 • Documentació
  • Declaració o declaracions de la renda de cada un dels membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia NIF / NIE titular del punt de subministrament i, si s’escau, de tots els membres de la unitat familiar
  • Certificat empadronament en vigor (individual o conjunt)
  • Si és el cas, llibre de família o certificació full individual RC
  • Si és el cas, títol família nombrosa
  • Si és el cas, certificat Seguretat Social pensió mínima
  • En casi de concórrer circumstàncies especials (discapacitat igual o superior 33%, violència de gènere o condició víctima terrorisme), certificat emès per serveis socials.
 • Consentiment exprés
  • Titular
  • Restants membres de la família majors de 14 anys
  • A la comercialitzadora de referència
   • Temporalment, comprovació rendes
   • Tractament de dades personals
   • Recollir informació d’altres administracions.
 • Al MINETAD
  • Per accés a les Bases de l’Agència estatal de l’Administració

 

CONSUMIDORS AMB BONO SOCIAL ACTUAL

 

Renovació del BONO Social

 • Obligació del consumidor (excepte famílies nombroses) de sol·licitar el Bono social (antelació mínima 15 dies finalització del termini)
 • Obligació de la COR de recordar venciment en l’última factura abans del venciment del termini
 • Regularització de la factura en cas de pèrdua de condicions (PVPC)