Contractació

PARTICULARS

HABITATGE O UN ALTRE ÚS SENSE INTERVENCIÓ AMBIENTAL

NOVA

 • Butlletí instal·lació elèctrica
 • Llicència d’ocupació (Cedula de qualificació per a HPO) (2) (3)
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol
 • Fotocòpia DNI
 • Compte bancari
 • Referència Cadastral immoble

EXISTENT DE BAIXA (2a OCUPACIÓ)

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7)
 • Llicència d’ocupació
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol
 • Fotocòpia DNI
 • Compte bancari
 • Referència cadastral immoble

AMPLIACIÓ POTÈNCIA

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7)
 • Llicència d’ocupació, si l’anterior té més de 10 anys. (8)

CANVI DE TITULAR

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7)
 • Llicència d’ocupació, si l’anterior té més de 10 anys. (8)
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol

PROVISIONAL OBRES

 • Butlletí instal·lació elèctrica
 • Llicència d’edificació (1) (2) (4)
 • Fotocòpia CIF / NIF del constructor que figura en el butlletí d’instal·lació elèctrica
 • Fotocòpia CNAE
 • Compte bancari
 • Referència Cadastral immoble o solar

(1) Disposició addicional quarta de la LLEI D’sòl no urbanitzable.
(2) Art. 199 de la LLEI URBANÍSTICA VALENCIANA.
(3) Art. 33,5 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(4) Art. 31 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(5) Art. 32 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(6) Art. 476 del REGLAMENT D’ORDENACIÓ I GESTIÓ TERRITORIAL URBANÍSTICA.
(7) Art. 83,5 de la RD 1955/2000
(8) Art. 33,2 de la de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ

EMPRESES

ACTIVITAT

NOVA I EXISTENT DE BAIXA AMB CANVI D’ACTIVITAT

 • Butlletí instal·lació elèctrica
 • Fotocòpia del CNAE
 • Fotocòpia del CIF
 • Fotocòpia DNI gerent / administrador
 • Escriptura de poder a favor del gerent / administrador
 • Compte bancari
 • Segons correspongui (2) (6):
  • Autorització ambiental integrada
  • Llicència ambiental
  • Comunicació ambiental
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol
 • Referència Cadastral immoble.

EXISTENT DE BAIXA SENSE CANVI D’ACTIVITAT

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7)
 • Codi CNAE
 • Segons correspongui (2) (6):
  • Autorització ambiental integrada
  • Llicència ambiental
  • Comunicació ambiental
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol.

AMPLIACIÓ POTÈNCIA

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7).

CANVI TITULAR SENSE CANVI D’ACTIVITAT

 • Butlletí, si la instal·lació té més de 20 anys, o si es sol·licita potència major a l’anteriorment contractada o a la del butlletí original (7)
  codi CNAE
 • Escriptura de propietat, contracte de lloguer o altre document de just títol

CANVI DE TITULAR I ACTIVITAT

 • Igual que nou subministrament.

(1) Disposició addicional quarta de la LLEI D’sòl no urbanitzable.
(2) Art. 199 de la LLEI URBANÍSTICA VALENCIANA.
(3) Art. 33,5 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(4) Art. 31 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(5) Art. 32 de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.
(6) Art. 476 del REGLAMENT D’ORDENACIÓ I GESTIÓ TERRITORIAL URBANÍSTICA.
(7) Art. 83,5 de la RD 1955/2000
(8) Art. 33,2 de la de la LLEI 3/2004, D’ORDENACIÓ I FOMENT DE LA QUALITAT DE L’EDIFICACIÓ.

Per a ser soci de la cooperativa s’haurà de fer una aportació de 100€.

Les modificacions de preus es fan amb 30 dies d’antelació a més d’informar en la factura anterior al canvi.

No hi ha permanència en la contractació.

TARIFES

Els mecanismes d’ajust i el bo social estan inclosos en el preu.

Com a continuació al que indica el Full informatiu núm. 3, els preus de compra de l’energia s’han moderat lleugerament a la primera quinzena de novembre, tot i que han reprès el camí alcista, vorejant màxims a la segona quinzena.

Això no obstant, aquesta moderació de preus ens permet ajustar els preus en el terme d’energia a la baixa en un 13 % aproximadament, segons tarifes.

Els nous preus seran aplicables a la facturació del 30.11.2021.

Finalment, us informem que mentre dure la situació d’incertesa i inestabilitat al mercat elèctric, els preus de venda s’analitzaran mensualment, i s’adaptaran a l’actualitat vigent a cada moment.

TARIFA 2.0TD

POTENCIA

ENERGÍA

P1 27,383055 kW

P2 9,342713 kW

P1 0,248775 €/kW/año

P2 0,177337 €/kW/año

P3 0,084857 €/kW/año

TARIFA 3.0TD

POTENCIA

ENERGÍA

P1 16,913355 kW

P2 14,764994 kW

P3 4,758863 kW

P4 4,311432 kW

P5 3,127186 kW

P6 2,395615 kW

P1 0,217104 €/kWh

P2 0,185256 €/kWh

P3 0,159144 €/kWh

P4 0,146528 €/kWh

P5 0,131756 €/kWh

P6 0,083971 €/kWh

TARIFA 6.1TD

POTENCIA

ENERGÍA

P1 25,790076 kW

P2 22,489009 kW

P3 11,647007 kW

P4 9,618881 kW

P5 1,983415 kW

P6 1,223790 kW

P1 0,188078 €/kWh

P2 0,160891 €/kWh

P3 0,141452 €/kW

P4 0,132002 €/kW

P5 0,119335 €/kW

P6 0,075895 €/kW

PERIODOS TARIFARIOS 2.0TD_pages-to-jpg-0001

RECOMANACIONS PER A LA CONTRACTACIÓ

TARIFES I CONDICIONS CONTRACTACIÓ